ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار Fluka

مطالب دیگر:
🔗پاورپوینت درس پنجم هدیه های آسمان پایه ششم🔗پاورپوینت درس ششم هدیه های آسمان پایه ششم🔗پاورپوینت رابطه طولی اعداد و الگوها از پایه اول تا پنجم🔗پاورپوینت درس اول علوم پایه ششم🔗پروپوزال رشته مديريت بازرگانی گرايش تحول اداری🔗پاورپوینت فصل اول مطالعات اجتماعی پایه ششم🔗پروپوزال رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روش ها🔗پروپوزال رشته مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها🔗پاورپوینت فصل 2 علوم پایه ششم🔗پروپوزال رشته مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی و توسعه🔗پاورپوینت فصل 2 مطالعات پایه ششم🔗پاورپوینت فصل 5 علوم پایه ششم🔗پاورپوینت فصل 7 علوم پایه ششم🔗پاورپوینت فصل 8 علوم پایه ششم🔗پاورپوینت فصل 9 علوم پایه ششم🔗پاورپوینت فصل 2 ریاضی پایه ششم🔗پاورپوینت فصل 3 علوم پایه ششم🔗پاورپوینت فصل 4 علوم پایه ششم🔗پاورپوینت فصل 10 علوم پایه ششم🔗پاورپوینت فصل 5 فارسی پایه ششم🔗پاورپوینت فصل 8 مطالعات پایه ششم🔗پروپوزال رشته مدیریت رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی🔗پروپوزال رشته مدیریت رابطه بین فرسودگی شغلی وابعاد آن بر تعهد سازمانی🔗پروپوزال رشته مدیریت مقایسه خود کنترلی و سیستم بازداری🔗پروپوزال رشته مهندسي صنايع گرایش مديريت سيستم و بهروري

مقدمه: اشعه ایكس مهم ترین و پركاربردترین ابزار در پزشكی بالینی می باشد،كه در دو مقوله تصویربرداری و رادیوتراپی مورد استفاده
قرار می گیرد. با توجه به مشكلات اندازه گیری طیف اشعه ایكس، تلاشهای زیادی در جهت تعیین طیف اشعه ایكس با استفاده از
یكی از كدهای چند منظوره مونت كارلو می باشد كه می تواند برای تولید FLUKA روشهای محاسباتی صورت گرفته است. كد
با مقایسه با داده های تجربی به تایید رسیده . در این مقاله MCNP طیف اشعه ایكس بكار رود. در مقالات قبلی صحت نتایج كد
مقایسه شده است. MCNP با نتایج كد FLUKA نتایج كد